A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernstjenesten
Barnevernstjenesten - melding
Barselgrupper
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bibliotek
Bilstønad
Bolig - oppføring av ny bolig
Borgerlig vielse
Bostøtte
Boveiledning
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse - BPA
Bruksendring
Brøyting av private veier
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne
Grøftetilskudd

H
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hverdagsrehabilitering
Hørselskontakt

I
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
Ivelandshallen

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturpris
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Moonlight
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Nødhjelp

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgsovertakelse av et barn
Omsorgsstønad
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs
Ordensreglement i grunnskolen

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
Pleie i livets sluttfase
PPT-tjenesten
Praktisk bistand
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Retten til tolk i helsetjenesten
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Smittevern i barnehagen under covid-19-utbruddet
Smittevern i skolen under covid-19-utbruddet
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støtte til bedrifter
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold - rehabilitering
Sykehjem - langtidsopphold
Synskontakt

T
Tannhelsetjeneste
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til tilpasning av bolig
Tilskudd til utredning og prosjektering
Tilskuddsordninger gjennom kulturenheten
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Veterinærvakt
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
Økonomisk sosialhjelp